Lưu trữ thẻ: woocommerce

WooCommerce: Thêm Custom Field vào Product Variations

Việc thêm và hiển thị các trường tùy chỉnh trên các sản phẩm WooC Commerce ...

WooCommerce: lấy thông tin sản phẩm (ID, SKU, $) từ $product Object

1. Bạn có quyền truy cập vào biến $product Các hook (do_action và apply_filters) sử ...